Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Züccaciyeciler Derneği (“Dernek”) üyelerinin sektörel bazda düzenlenen online etkinlikler için kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve

  • Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
  • Sektörel etkileşimin artırılması
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde işlenmekte olup; etkinliğe katılan diğer kişiler, hariç olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Belirtmek isteriz ki; etkinliğe katılan diğer kişilerin Türkiye’de bulunmamaları durumunda yurt dışına veri aktarımı söz konusu olacaktır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan yollarla yazılı ve elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması’’, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “açık rıza” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Züccaciyeciler Derneği’nin Mahmutbey Mah. 2413.Sk. E1 Blok Öksüzoğulları Plaza No:5 Kat:7/71A Bağcılar/İstanbul adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilir veya zucder@hs01.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Back to top of page